Villa Sophia Rondbrief
Augustus 2017

Bezorgdheid
Bezorgdheid is een dagelijks probleem waar we allemaal mee te maken hebben en een rechtstreeks gevolg van een innerlijke onzekerheid omdat we niet meer vertrouwen op de sturende hand van datgene dat maakt dat we op deze aarde kunnen leven en bestaan en dat dus voor ons heil en onze toekomst verantwoordelijk is. We denken allemaal dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven en voor onze eigen daden. Maar dan zijn we blind voor een veel groter geheel en we vergeten te vertrouwen op onze Maker. Wij maken ons al druk en zijn al bezorgd over wat er in het volgende kwartier zal gebeuren. Waar halen we dan de visie en de energie vandaan om ons druk te maken over wat er in de volgende tien of vijftig jaar gaat gebeuren of in de volgende vijfduizend jaar? Daar hebben we eenvoudig geen tijd en geen ‘puf’ voor alleen al omdat ons de kennis en het inzicht ontbreken om dat soort perioden te overzien.

Jezus was hier heel duidelijk over en hield de mensen om hem heen voor:  Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon. Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen? (Matth. 6,24-27)

Wat opvalt in deze tekst is dat Jezus zijn uitspraak baseert op een innerlijke gespletenheid (twee heren dienen) die ieder vertrouwen en ieder geloof in goddelijke voorzienigheid de kop indrukt. Dan zijn we werkelijk overgeleverd aan onze eigen luimen en steeds veranderende wensen en verlangens. Er is geen geloof en geen vertrouwen. Dan zwalken we als een roerloos schip rond op een onstuimige zee.

In de Bhagavad Gita geeft Shrî Krishna voortdurend dezelfde boodschap: doe je taak en plicht en geef al je handelingen over aan Mij. Het ‘Mij’ is hier natuurlijk het eeuwige beginsel dat het draagvlak is voor ieder mens. In II,48 zegt Shrî Krishna: Succesvolle, blijf altijd bij jeZelf en verricht je taken zonder erdoor gebonden te worden. Wanneer je voor- en tegenspoed gelijkmoedig tegemoet treedt, wordt die gelijkmoedigheid yoga genoemd: de staat van eenheid.

Duidelijk is dat de mateloze dominantie van geld in het maatschappelijk bestel gedoemd is – vroeg of laat – te verdwijnen. Geld is macht en macht corrumpeert. Geld is een zegen in de handen van wie onzelfzuchtig is maar een vloek in de handen van wie zelfzuchtig is. Wij zijn allemaal kinderen van God en dus erfgenaam. Wij zijn maar al te vaak overtuigd van ons eigen onvermogen en dan laten we onze toekomst graag over aan anderen. Als we dan niet slagen heeft dat niets met God te maken maar met onze eigen onmacht en gebrek aan ‘puf’. Succes of mislukking ligt in onze eigen handen.

Paul van Oyen

‘Katvogel’, Wandkleed, Madelon de la Rive Box 2014, privé collectie

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *